Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin FixitAalst als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt. Klanten worden geacht de Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica te hebben gelezen en begrepen bij het binnenbrengen van een toestel voor herstelling.

Algemene Bepalingen

Klachten/defecten

 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die omschreven zijn door de klant.

Prijs

 1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website opgebouwd uit de gebruikte onderdelen; de inbouwkosten zijn ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel. Deze prijzen worden eventueel vermeerderd met de verzendkosten mocht de klant opteren voor een afwijking van artikel 8.

Prijsopgave per mail

 1. De prijsopgave per mail vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag (en de verzendkosten indien hierom gevraagd wordt).

Vrijblijvend

 1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de klant telefonisch of via e-mail gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door FixitAalst en betaalt dan enkel de bestek – en verzendkosten voor eventuele retourzending.

Kwaliteit

 1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt FixitAalst de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant. Indien niet vooraf verzocht kunnen deze onderdelen ten allen tijde worden vernietigd.
 2. FixitAalst kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraagde levering van onderdelen als gevolg van beperkte stockvoorraden bij leveranciers of problemen bij transportbedrijven. Eventuele niet voorziene vertragingen van de reparaties als gevolgd hiervan kunnen in geen enkel geval verhaald worden bij FixitAalst.
 3. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, sms of telefoon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie. Het herstelde product kan worden opgehaald op een door beide partijen afgesproken moment.
 4. FixitAalst is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retour zending. Retourzendingen worden altijd verzonden met verzekering (bpost) tenzij cliënt anders heeft aangegeven en dit heeft bevestigd per e-mail aan FixitAalst.

– Schadevergoeding bij een verzending bpost secur is maximaal € 500.

– Schadevergoeding bij een aangetekende verzekerde verzending is € 250 t/m € 7500 (afh. van

waarde/tarief)

– Alleen de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig toestel.

Verzending

 1. FixitAalst biedt standaard bpost secur verzending aan, deze verzekering wordt door bpost afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door FixitAalst met bpost afgehandeld.

FixitAalst betaalt u het schadebedrag retour direct nadat bpost de claim heeft afgehandeld en toegekend.

Garantie

 1. FixitAalst geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 of 12 maanden op deze reparatie, afhankelijk van het product en de leverancier zoals steeds vermeld wordt bij de ophaling. Deze garantietermijn gaat in op het moment van de ophaling van of de verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val – of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door klant of derde na de reparatie welke door FixitAalst is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bv valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch.
 2. Wanneer binnen 6 of 12 maanden na ophaling of verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal FixitAalst het defect onder garantie proberen op te lossen.
 3. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 4. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
 5. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode opnieuw in.
 6. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

Verlies van Data

 1. FixitAalst is in geen geval verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. Bepaalde (pogingen tot) herstelling zoals microsolderingen uitgevoerd door of in opdracht van FixitAalst kunnen gepaard gaan met dataverlies. De klant is zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Vochtschade onderzoek

 1. Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen of laat verwijderen door ons.

Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. FixitAalst kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Niet betaalde producten/diensten

 1. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefoon van FixitAalst aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is FixitAalst bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailbericht. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de bestek – en portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht of telefoonbericht dan zal FixitAalst uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend een Belgische rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. FixitAalst blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat FixitAalst zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Alle betwistingen die ontstaan nopens de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst, worden, indien partijen er niet in slagen een minnelijke overeenstemming te bereiken, beslecht door de rechtbanken van Dendermonde.

Overmacht

 1. FixitAalst is bevrijd van ieder verantwoordelijkheid in geval van overmacht, waaronder begrepen worden, ongevallen, diefstal, oorlog, stakingen, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand, daden van de overheid, weersomstandigheden, en in het algemeen alle mogelijke belemmeringen die tot gevolg hebben de uitvoering van deze overeenkomst te vertragen of ernstig te bemoeilijken.